ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดท่าเรียบ นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มี"

ผู้บริหาร

นายชิตพล เวินเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

ประวัติโรงเรียน

ผู้เข้าชม 323

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดท่าเรียบ   ชื่อเดิม  “โรงเรียนประชาบาลบ้านเป้า 4”  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.  2477   โดยมีนายแปลก  แสงสุวรรณ  ศึกษาธิการอำเภอพุทไธสงเป็นผู้จัดตั้งขึ้น   
นายเพ็ง  ปัดไธสง  เป็นครูใหญ่คนแรก  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดท่าเรียบ บ้านหนองหว้า  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นสถานที่เรียน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4   
              ในปี พุทธศักราช  2503  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  101  นายหนูนิล  พลสงคราม ครูใหญ่คณะครูผู้ปกครองได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม  รวมมีที่ดินเป็นของโรงเรียน  จำนวน  4  ไร่  2  งาน  51  ตารางวา  ในปี พ.ศ. 2513  นายช่วง  พูนภิญโญศักดิ์ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน  แบบ 101 จำนวน  1  หลัง  ปี พ.ศ.  2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ซ จำนวน  1 หลัง  8  ห้องเรียน  ปีพ.ศ.2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  จำนวน  1 หลัง  บ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง
          ในปีพุทธศักราช 2523  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา  ในปี พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  จำนวน  1 หลัง  3 ห้องเรียน  ปี. พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  แบบกรมสามัญ 302  จำนวน  1 หลัง
          ในปีพุทธศักราช 2540  โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  ปี พ.ศ.2544 ชาวญี่ปุ่นนำโดยนายโตโตมุ นากามุระ สนับสนุนงบประมาณขุดเจาะและต่อระบบนำประปา ในปี พ.ศ. 2550 ได้สร้างอาคารห้องสมุด จำนวน  1 หลัง
          ใน ปี พ.ศ. 2555 คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าได้บริจาคเงินสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน  1  หลัง กว้าง  11  เมตร  ยาว  30  เมตร โครงเหล็ก
           ใน ปี พ.ศ.  2556 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  จำนวน  1   หลัง  3  ห้องเรียน
          ใน ปี พ.ศ.  2557 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 8  ห้องเรียน
          ใน ปี พ.ศ.  2558 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนได้ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติม  แบบ ป.1 ฉ
             ปัจจุบันจัดการเรียนเป็น  3  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  จำนวน  25  คน  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  83 คน  ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  37  คน  รวมนักเรียนทั้งสิ้น  จำนวน  145 คน  มีข้าราชการครูจำนวน  13 คน   อัตราจ้าง  1  คน   ครูธุรการ  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  และมีนายชิตพล  เวินเสียง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน